BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 12/02/2020

BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 12/02/2020

STT Tôm đạt size

(con/kg)

Giá thị trường

(vnd)

01 10 /
02 15 258,000 – 268,000
03 20 233,000 – 243,000
04 25 179,000 – 189,000
05 30 155,000 – 165,000
06 35 143,000 – 155,000
07 40 136,000 – 148,000
08 45 130,000 – 142,000
09 50 125,000 – 136,000
10 55 116,000 – 127,000
11 60 108,000 – 119,000
12 65 108,000 – 119,000
13 70 107,000 – 118,000
14 80 99,000 – 110,000
15 90 94,000 – 105,000
16 100 90,000 – 101,000
17 110 79,000 – 90,000
18 120 78,000 – 89,000
19 130 77,000 – 88,000
20 140 75,000 – 86,000
21 150 71,000 – 82,000
22 155 66,000 – 77,000

 *Giá tôm thẻ chân trắng ngày 12/02/2020 vẫn duy trì mức giá ổn định trên tất cả các size tôm như những ngày qua.

Viết một bình luận